MENU
Logo Made in Germany IBATECH 2018
İletişime geri dön

Alman Ekonomisi Sergi ve Fuar Komitesi (AUMA)

Alman Ekonomisi Sergi ve Fuar Komitesi (AUMA)

AUMA yurtdýþýndaki resmi Alman ticaret fuar programlarýný, Federal Alman Ekonomi Bakanlýðý ve Tüketiciyi Koruma ve Tarým Bakanlýðý'yla yakýn iþbirliði içinde düzenlemektedir.

Bu programýn bir parçasý olarak, Federal Alman Hükümeti, yurtdýþýndaki etkinliklere katýlýmlarý ve Alman sanayisinin bu programdan baðýmsýz sergi tanýtýmýný da maddi yardýmlarla desteklemektedir.

Bu sektördeki ticari ve politik menfaatler, ihracata yönelik kurumlarýn temsilcilerinin ilgili bakanlýklarýn temsilcilikleriyle düzenli olarak buluþtuklarý Dýþ Ticaret Fuar Katýlýmý Çalýþma Grubu tarafýndan koordine edilir.

AUMA üyeleri:

Alman ticaretinin merkez kurumlarý (sanayi, ticaret, branþlar vs.)
ticaret fuarlarýnda sergi açan ve bu fuarlarý gezen sanayilerin ticari kurumlarý
Alman ticaret fuar ve sergi düzenleyicileri ve dýþ fuar katýlýmlarýný düzenleyen þirketler

Ýletiþim:
AUMA, Alman Ekonomisi Sergi ve Fuar Komitesi
Littenstr. 9
10179 Berlin
Almanya

Telefon: +49 30 24000-0
Faks: +49 30 24000-330
E-posta: info@auma.de 
İnternet: www.auma.de

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
RATIONAL AG
Stand numarası: 335D
MIWE Michael Wenz GmbH
Stand numarası: 335G